Kwaliteitsvisitaties

De NVKF  stelt zich tot doel de kwaliteit van de klinische fysica in Nederland te bevorderen. Eén van de gebruikte instrumenten hiervoor is de subspecialisme- overstijgende kwaliteitsvisitatie. Dit is een vorm van intercollegiale toetsing van de groep klinisch fysici in een zorginstelling. Het belangrijkste doel van de kwaliteitsvisitatie is de groep klinisch fysici te stimuleren zichzelf en daarmee de kwaliteit van zorg voortdurend te verbeteren. De kwaliteitsvisitatie vindt eenmaal per 5 jaar plaats en is een vereiste voor de herregistratie.

 

Achtergrond

In de afgelopen jaren is door alle wetenschappelijke verenigingen binnen de Federatie Medisch Specialisten gezamenlijk gewerkt aan de uniformering en objectivering van de kwaliteitsvisitaties. Dit heeft onder andere geleid tot een leidraad voor normen inclusief een waarderingssystematiek in de vorm van een vijfpuntschaal per norm. Vanuit de politiek en de maatschappij komt steeds meer vraag naar transparantie. Door de wetenschappelijke verenigingen is dan ook besloten de conclusies en adviezen van de kwaliteitsvisitaties beschikbaar te stellen aan de Raad van Bestuur en het stafbestuur van de zorginstelling.

Met de gegevens uit de kwaliteitsvisitaties stelt elke wetenschappelijke vereniging zijn kwaliteitsbeleid, -normen en -instrumenten zo nodig bij. Denk daarbij aan richtlijnen, protocollen, modellen, standpunten, afspraken tussen wetenschappelijke verenigingen, opleiding, bij- en nascholing en patiëntenvoorlichting.

Door de wetenschappelijke verenigingen is afgesproken dat iedere vereniging zelfstandig de financiering van de visitaties vorm zal geven. Dat houdt in dat de kosten ten laste van de gevisiteerde groep worden gebracht. De kosten van de kwaliteitsvisitatie zijn afhankelijk van het aantal subspecialismen in een instelling en worden jaarlijks door het bestuur van de NVKF vastgesteld. Dit gebeurt in de bestuursvergadering die vooraf gaat aan de voorjaars-ALV. De kosten voor 2022 zijn 5335 euro ex BTW bij 1 of 2 subspecialismen, 6193 euro ex BTW bij 3 subspecialismen, 7052 euro ex BTW bij 4 subspecialismen.

Visitatiecyclus

Aan de hand van de afspraken binnen de FMS heeft de NVKF werkgroep verenigingsbrede kwaliteitsvisitaties een normendocument opgesteld dat door de Algemene Ledenvergadering in november 2018 werd geaccordeerd. Daarna is een project gestart, waarbij het normendocument werd aangepast, vragenlijsten en een normeringssystematiek werden uitgevoerd en formats werden opgesteld voor de agenda van een visitatiedag en het verslag. Aan de hand van pilot-visitaties in 2019 is het document aangepast en versie 2 werd tijdens de ALV van oktober 2019 vastgesteld. Dit project werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De normen zijn onderverdeeld in de volgende kwaliteitsdomeinen:

  • Medisch fysische agentia, medische apparatuur en de veilige toepassing daarvan
  • Evaluatie van zorg
  • Patiënten/aanvragersperspectief
  • Groepsfunctioneren
  • Professionele ontwikkeling
  • Straling

De Commissie Kwaliteitsvisitaties is verantwoordelijk voor de planning, coördinatie en uitvoering van de visitaties. Voor elke visitatie wordt een visitatiecommissie ad hoc samengesteld. Deze bestaat uit twee tot vier klinisch fysici van verschillende subspecialismen. Minstens één van hen is lid van de Commissie Kwaliteitsvisitaties en treedt op als voorzitter van de visitatiecommissie ad hoc. De commissie wordt aangevuld met een ambtelijk secretaris. De grootte van de visitatiecommissie ad hoc is afhankelijk van het aantal subspecialismen in de instelling. Nadere informatie hierover is te vinden in het visitatiereglement.

De leden van de Commissie Kwaliteitsvisitaties zijn:

Bärbel van den Berg (AKF)

Saskia Bruijn (AUD)

Mariska Damen (RNG)

Marion Essers (RT)

Jan Habraken (RNG) - voorzitter

Christine ter Huurne (AUD)

Homme Auke Kooistra (AKF)

Vera Lagerburg (AKF)

Esther van Schrojenstein Lantman (AKF)

Anna Petoukhova (RT)

 

De leden die deelnemen aan de visitatiecommissies ad hoc zijn:

Kees Bergsma (AKF)

Johan Cuijpers (RT)

Marloes Damen (AKF)

Bunna Damink (AKF)

Robert Elfrink (AKF)

Mireille Florijn (RT)

Maarten Foppes (AUD)

Margo van Gent (RNG)

Marion van Gellekom (RT)

Jaap Groen (RNG)

Janneke Hilderink (AKF)

Marjolein Hilgerink (AKF)

Christine ter Huurne (AUD)

Fleur Jacobs (AKF)

Ward Jennekens (AKF)

Han Keijzers (RNG)

Walter Kool (RNG)

Petra Kroon (RT)

Martina Kunze (RT)

Michael Lansbergen (AKF)

Marloes Steneker (RT)

Niels Raaijmakers (RT)

Femke Theelen (AUD)

Annemoon Timmerman (AKF)

Sanne Vaartjes (AKF)

Vincent Verhoeven (RNG)

Bart Vermolen (RNG)

Niek van Wieringen (RT)

Antoon Willemsen (RNG)

Als voorbereiding op de visitatie wordt vooraf een set vragenlijsten ingevuld door de te visiteren groep klinisch fysici. Ook wordt gevraagd om enkele bijlagen beschikbaar te stellen. De vragenlijsten en de lijst met vooraf aan te leveren documenten vindt u onderaan deze pagina. 

Bij een kwaliteitsvisitatie wordt de praktijkvoering beoordeeld aan de hand van de vooraf verstrekte gegevens en van gesprekken met de groep klinisch fysici en met vertegenwoordigers van relevante geledingen binnen en buiten het ziekenhuis. Een rondgang door de instelling en inzage in documenten en dossiers maken deel uit van de visitatie. Aan het einde van de visitatiedag zal de visitatiecommissie ad hoc mondeling haar bevindingen aan de gevisiteerden mededelen. Conclusies en eventuele adviezen worden geformulieerd in het visitatieverslag dat in een vergadering van de Commissie Kwaliteitsvisitaties wordt besproken en vastgesteld.

Multidisciplinaire visitaties met de NVRO en NVNG

Op dit moment bestaan er binnen de NVKF twee specifieke kwaliteitsvisitaties op het gebied van radiotherapie en nucleaire geneeskunde, welke samen met de samen met de NVRO en de NVNG worden uitgevoerd. Deze blijven vanzelfsprekend bestaan. Om de administratieve lasten te verlichten, kan bij het beantwoorden van de vragenlijsten RT en NG volstaan worden met het toesturen van de resultaten en plan van aanpak van de laatste NVRO/ NVNG visitatie. 

Multidisciplinaire visitaties met de NVvR en FENAC

Inmiddels wordt ook met de NVvR en FENAC gesproken over multidisciplinaire visitaties op afdelingen radiologie en audiologie.  

Documenten

Normendocument versie 2, oktober 2019

Reglement kwaliteitsvisitaties versie 1, oktober 2019

Vragenlijst: individuele vragen, in te vullen door alle klinisch fysici in de instelling

Vragenlijst: algemene vragen, eenmaal in te vullen door de klinisch fysici in de instelling samen

Vragenlijst AKF - in te vullen als er in de instelling andere afdelingen aanwezig zijn dan Radiologie, Nucleaire Geneeskunde, Audiologie en Radiotherapie.

Vragenlijst AUD - in te vullen als er in de instelling een afdeling Audiologie aanwezig is.

Vragenlijst NG - in te vullen als er een afdeling Nucleaire Geneeskunde in de instelling aanwezig is. In plaats van het invullen van deze vragenlijst kan volstaan worden met het toesturen van conclusies en aanbevelingen en plan van aanpak naar aanleiding van de laatste NVNG-visitatie.

Vragenlijst RAD - in te vullen als er een afdeling Radiologie in de instelling aanwezig is. 

Vragenlijst RT - in te vullen als er een afdeling Radiotherapie in de instelling aanwezig is. In plaats van het invullen van deze vragenlijst kan volstaan worden met het toesturen van conclusies en aanbevelingen en plan van aanpak naar aanleiding van de laatste NVRO-visitatie. Het document met klinische fysica-normen dat bij NVRO-visitaties wordt meegestuurd, vindt u hier.

Standaard dagprogramma van de kwaliteitsvisitatie

Lijst vooraf toe te sturen documenten